Εργαστήριο

...................................................................................................................................................................................

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ιδρύθηκε με την υπ. αριθμ.109230/Β1/9-9-09 κ.υ.α που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.

1971/10-9-2009 τεύχος Β.

 

Στελεχώνεται κυρίως με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών

Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και με άλλους

επιστήμονες που εξειδικεύονται στο γνωστικό χώρο της εφαρμοσμένης

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

 

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Μιχάλης Χλέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το

εργαστήριο έχει ως σκοπό :

 

 • τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας,

 • την ανάπτυξη και προώθηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 

  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

 • τη στήριξη του προπτυχιακού, του μεταπτυχιακού και κυρίως του 

  διδακτορικού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 • την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών κυρίως μέσω της 

  παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, γνωμοδοτήσεων ή και 

  εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα του επιστημονικού χώρου του 

  εργαστηρίου,

 • τη δημιουργία παρατηρητηρίου αναφορικά με τη διάγνωση των αναγκών 

  αγοράς εργασίας και την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών,

 • την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων οικονομικών και κοινωνικών 

  πολιτικών, ειδικότερα σε θέματα φτώχειας, ποιότητας ζωής και ποιότητα 

  εργασίας και σε θέματα μετανάστευσης και οικονομικών της υγείας και

 • την εκπαίδευση και κατάρτιση σε οικονομικά και κοινωνικά θέματα.

 

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς :

 

 • οικονομική και κοινωνική πολιτική

 • πολιτική οικονομία

 • οικονομική, αστική και περιφερειακή ανάπτυξη

 • οικονομική μεγέθυνση

 • θεωρία ανθρωπίνων πόρων

 • θέματα βιομηχανικής οργάνωσης

 • δημόσια οικονομικά

 • οικονομικά της υγείας

 • οικονομικά της εργασίας

 • πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και 

  καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

 

http://www.econ.uoi.gr/eeokp/gr/eeokp.html

 

 

 Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996 με το Π.Δ. 364 και με απόφαση των αρμόδιων αρχών άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Υποδομή

Η διάδοση της γνώσης στους φοιτητές πραγματοποιείται μέσα από τις παραδόσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στα εργαστήρια Η/Υ και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που το Τμήμα οργανώνει. Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη διδασκαλία, ο επαρκής εξοπλισμός του Τμήματος σε Η/Υ, η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων και προγράμματα, η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη και στην αγορά εργασίας καθώς και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες συμβάλλουν στην ομαλή, απρόσκοπτη και δημιουργική φοίτηση των φοιτητών.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πλαισιώνεται από μέλη διδακτικού προσωπικού με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική έρευνα, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρουν στους φοιτητές όλες τις σύγχρονες τάσεις και "ανακαλύψεις" στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών. Βασική επιδίωξη των διδασκόντων του Τμήματος είναι οι φοιτητές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν εύκολα και γρήγορα στην αγορά εργασίας και να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες ενός διεθνώς ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.